Co Mówi?
O Nas Inni

"TRIB3 w ci?gu ostatnich 2 lat wspó?pracowa? ?ci?le z Core Health & Fitness w zakresie dostarczania ?wiatowej klasy sprz?tu i us?ug dla naszej spo?eczno?ci. Stanowi? one kamień w?gielny naszego sukcesu w dostarczaniu bie?ni, które s? jednym z naszych podstawowych elementów w naszej ofercie butików i us?ug fitness. Bie?nie s? wyj?tkowe, a obs?uga operacyjna jeszcze lepsza. Jeste?my dumni, ?e mo?emy wspó?pracowa? z zespo?em Core Health & Fitness w skali globalnej."

Kevin Yates | Trib3

FreeRunner? - Nowo?? z Serii 10

FreeRunner? jest rewolucyjnym, nowym do?wiadczeniem w kategorii bie?ni. Sercem tego nowego urz?dzenia jest zg?oszony do opatentowania system HexDeck, wyposa?ony w aluminiowy pas wsparty na zastrze?onym, sze?ciok?tnym systemie zawieszenia z polimeru. Rezultatem jest bezprecedensowa amortyzacja i responsywno??, dzi?ki której u?ytkownicy testuj?cy okre?laj? j? jako ?przyjazn? dla stawów” i ? daj?c? poczucie biegu jak po torze”. Kolejna generacja bie?ni pojawia si? w marcu 2019 roku.

POZNAJ ZABóJC? KALORII

Hiking jest jednym z najpopularniejszych zaj?? fitness na ?wiecie i nadal nabiera rozp?du dzi?ki swojej prostocie oraz licznym korzy?ciom zdrowotnym. Trail Hiker przynosi? do pomieszczeń ruchy i korzy?ci znane z klasycznych w?drówek. Pozwala stopniowo zwi?ksza? wyzwanie zwi?zane z marsze bez pój?cia na kompromisy, stawiaj?c tylko na sprawdzone rezultaty.

PERSONALIZOWANE URZ?DZENIE, PASUJ?CE DO KA?DEGO KLUBU!

Stworzenie prawdziwie niestandardowego doznania cardio nie jest ?atwym zadaniem, ale w?a?nie do tego zosta? stworzony VersaStrider. U?ywaj?c rewolucyjnej technologii MyStride ?, ten zmienny krokowo eliptyk pozwala na dynamiczn? ?cie?k? ruchu, która pasuje do ka?dego u?ytkownika, niezale?nie od jego wymiarów, kszta?tów i intensywno?ci przeprowadzanego przez niego treningu. Bez wzgl?du na to, czy biegasz z pe?n? d?ugo?ci? kroku, czy robi?c drobniejsze ruchy, VersaStrider mo?e dostosowa? si? do Twoich potrzeb bez u?ycia przycisków. W po??czeniu z niezawodn?, ?atw? obs?udze rodzin? konsol cardio OpenHub, VersaStrider to jedna maszyna, która naprawd? sprawia wra?enie dopasowanej do ka?dego u?ytkownika.

?LED? STAR TRAC W INTERNECIE

 • 泼皮无赖风水神,尔有脸能告诉大家这个————“腐败分子是天上掉下来的吗?”————跟帖是哪一个主帖下边的跟帖? 2019-05-20
 • 中国足球与中国股市谁最牛?请投下你神圣一票 2019-05-19
 • 紫禁城角楼,如此精巧复杂的建筑在600年前是如何设计出来的? 2019-05-18
 • 明年起全面供应国六标准汽柴油 2019-05-17
 • 两位身价千亿的“农民”正在改变世界 ——凤凰网房产北京 2019-05-16
 • 王修照:统一战线迎来又一个春天 2019-05-16
 • 习近平强调发展海洋经济讲话引发强烈反响 2019-05-15
 • 4月17日上市配置丰富 起亚新智跑消息 2019-05-15
 • 一句话,风水神话就是要人们从针眼里看世界,做一个井底之蛙 2019-05-14
 • 竹编:缝隙里的乡愁文章中国国家地理网 2019-05-14
 • 两岸领导人习近平、马英九在新加坡会面 2019-05-13
 • 郭子鹰的专栏作者中国国家地理网 2019-05-13
 • 这样的帖子写主贴反驳,实在丢不起人! 2019-05-12
 • 十堰神定河水质净化工程6月底试运营 2019-05-12
 • 西部网(陕西新闻网)www.cnwest.com 2019-05-11
 • 835| 168| 238| 552| 989| 51| 32| 609| 769| 765|